Bez kategorii

Osocze bogatopłytkowe: kompleksowy przegląd nowych zastosowań w dermatologii medycznej i estetycznej

Streszczenie:

Osocze bogatopłytkowe (PRP) zostało włączone do licznych schematów leczenia dermatologii medycznej i estetycznej. Chociaż niektóre z tych podejść są dobrze ugruntowane, wiele zastosowań jest niedostatecznie opisywanych w literaturze. Staraliśmy się zidentyfikować i podsumować pojawiające się zastosowania PRP w dermatologii, przeprowadzając wszechstronne przeszukiwanie badań PubMed opublikowanych w latach 2000–2020. Dokonano przeglądu tych badań w celu syntezy metod gromadzenia, harmonogramu leczenia, działań niepożądanych oraz wpływu terapii na nowe i pojawiające się wykorzystuje do PRP. Ogólnie rzecz biorąc, zidentyfikowaliśmy pozytywne wyniki leczenia w zakresie odmłodzenia skóry, rewizji blizn, łysienia, zaburzeń barwnikowych, liszaja twardzinowego, neuropatii obwodowej wywołanej trądem, łuszczycy plackowatej i chorób paznokci. Ogólnie rzecz biorąc, terapia była dobrze tolerowana i odpowiednia dla wszystkich zgłoszonych fototypów. Różnice w kolejności pobierania i stosowania sprawiają, że trudno jest dostrzec konkretne zalecenia, co podkreśla potrzebę ujednoliconego podejścia do metod przygotowania i leczenia. Mamy nadzieję, że ta recenzja posłuży jako zarys nowych i interesujących zastosowań PRP i pomoże czytelnikom zapoznać się z tą ekscytującą technologią w celu wygodnej integracji z ich praktykami.

Słowa kluczowe: Osocze bogatopłytkowe, PRP, nowe terapie, dermatologia estetyczna, dermatologia medyczna

Tłumaczenie oryginalnego artykułu

W ostatnich latach w dermatologii popularność zyskało osocze bogatopłytkowe Poznań (PRP). Jak sama nazwa wskazuje, PRP składa się ze stężonych płytek krwi zawieszonych w roztworze osocza. Jest wytwarzany poprzez odwirowanie pełnej krwi, a jego autologiczny charakter sugeruje doskonały profil bezpieczeństwa. Płytki krwi odgrywają dobrze znaną biologiczną rolę w gojeniu ran, a PRP wykorzystuje ten wrodzony potencjał gojenia w kontrolowany sposób, dostarczając płytki krwi w ponadfizjologicznym stężeniu do tkanek docelowych. Koncepcja ta powstała w hematologii w latach 70. XX wieku i od tego czasu jest bezpiecznie stosowana w wielu zastosowaniach medycznych, chirurgicznych i dentystycznych.1 Lecznicze i regeneracyjne działanie PRP czyni go atrakcyjną metodą leczenia wielu schorzeń dermatologicznych. W tym przeglądzie identyfikujemy, syntetyzujemy i omawiamy aktualne dowody dotyczące zastosowań w dermatologii medycznej i estetycznej, w których PRP może być korzystne.

Tło biologiczne i podsumowanie kolekcji. Płytki krwi to pozbawione jądra cytoplazmatyczne fragmenty megakariocytów. Fizjologicznie odgrywają kluczową rolę w pierwotnej hemostazie, służąc jako „pierwsi ratownicy” w procesie gojenia się ran. Po uszkodzeniu tkanki i wystawieniu na działanie kolagenu podśródbłonkowego płytki krwi przylegają do uszkodzonej ściany naczynia, aktywują się i agregują, tworząc czop płytkowy, który wyznacza ramy dla późniejszego tworzenia się skrzepliny i przygotowuje obszar do gojenia i naprawy.

Granulki alfa płytek krwi zawierają bioaktywne białka, zwane czynnikami wzrostu (GF), które po aktywacji ulegają egzocytozie i są w dużej mierze odpowiedzialne za właściwości regeneracyjne PRP. Do głównych GF zalicza się GF śródbłonka naczyniowego, GF pochodzenia płytkowego, GF transformujący (TGF), GF naskórkowy, GF fibroblastów (FGF) i insulinopodobny GF 1. Razem wywierają szeroki zakres efektów fizjologicznych, z których wiele ma charakter atrakcyjny zarówno dla dermatologii estetycznej, jak i medycznej. Na przykład uwalnianie płytek krwi stymuluje proliferację, migrację, syntezę kolagenu, syntezę elastyny i różnicowanie w miofibroblasty.2-11 Te GF promują także wzrost pęcherzyków, lipogenezę, angiogenezę i przebudowę macierzy pozakomórkowej (ECM).2,10,12 Dlatego też PRP jest biologicznie odpowiedni do wielu zastosowań dermatologicznych, takich jak między innymi odmładzanie skóry, odbudowa włosów, korekcja blizn i gojenie ran. W tym przeglądzie podjęto próbę wyjaśnienia, czy te postrzegane korzyści na poziomie komórkowym i molekularnym przekładają się na poprawę kliniczną.

Typowy preparat PRP składa się z pobrania pełnej krwi do fiolki wstępnie napełnionej antykoagulantem zawierającym cytrynian, 1–2-etapowego wirowania, dodania aktywatora (często na bazie wapnia) i nałożenia produktu (ryc. 1). Wirowanie dzieli pełną krew na warstwy w oparciu o względną gęstość jej składników. Pojedynczy cykl wirowania wytwarza trzy warstwy: dolną warstwę czerwonych krwinek, środkową warstwę kożuszka leukocytarnego i górną warstwę osocza. Warstwa kożuszka leukocytowego zawiera leukocyty, dlatego włączenie tej warstwy do końcowego produktu PRP zapewnia duże stężenie leukocytów.13–16 Czasami górna warstwa osocza (z kożuszkiem lub bez) jest przenoszona do nowej fiolki i odwirowywana drugi raz. Następnie usuwa się część górnego osocza ubogiego w płytki krwi, a osad płytek krwi zawiesza się mechanicznie w pozostałym roztworze.15 W algorytmie tym zastosowano wiele permutacji, szczególnie w odniesieniu do dodatku i rodzaju antykoagulantu lub aktywatora. Te zmiany protokołu zapewniają dużą różnorodność produktów PRP, a niektóre z tych różnorodnych metod zbierania dają produkty pochodzące z PRP, którym przypisano różne tytuły, takie jak fibryna bogatopłytkowa (PRF), macierz PRF i osocze bogate w GF.

METODY


Aby zapewnić kompleksową perspektywę pojawiających się zastosowań w dermatologii estetycznej i medycznej, w których PRP może być przydatny, w kwietniu 2020 r. przeprowadziliśmy wyszukiwanie w PubMed w celu zidentyfikowania tych raportów. Wykorzystaliśmy szeroki przegląd literatury dotyczącej PRP, aby wygenerować wyszukiwane hasła, aby zmaksymalizować liczbę interesujących tematów. Nasze podejście algorytmiczne i kryteria wykluczenia można znaleźć na rycinie 2. Uwzględniono kontrolowane i niekontrolowane badania dotyczące monoterapii PRP, ponieważ zmiany przed i po leczeniu mogą wskazywać na skuteczność PRP; jednakże badania dotyczące terapii skojarzonej uwzględniono tylko wtedy, gdy dane badanie było porównawczo kontrolowane i zaprojektowane w taki sposób, aby wyniki kliniczne można było przypisać dodaniu PRP. Próbując bardziej skupić się na nowych zastosowaniach PRP w dermatologii, zidentyfikowaliśmy zastosowania na podstawie wstępnej literatury klinicznej, którą zdefiniowaliśmy jako mniej niż 30 badań klinicznych. Zastosowania oparte na ponad 30 badaniach klinicznych, jak miało to miejsce w przypadku łysienia androgenowego (AGA) i gojenia się ran, zostały wyłączone z naszej kompleksowej analizy, ponieważ ich użyteczność jest dobrze uzasadniona w literaturze. Tematy te zostaną pokrótce podsumowane na podstawie najnowszych, kompleksowych przeglądów. W przypadku wszystkich innych zastosowań sami oceniliśmy i porównaliśmy dostępne raporty kliniczne, które obejmowały 73 badania. Gromadzenie danych skupiało się na następujących szczegółach: projekt badania, charakterystyka uczestników, parametry przygotowania PRP, metoda podawania, harmonogram leczenia, porównania i wyniki kliniczne dotyczące PRP.

WYNIKI


Do naszego przeglądu włączono siedemdziesiąt trzy badania obejmujące metody leczenia odmładzania skóry, rewizji blizn, łysienia, zaburzeń barwnikowych, liszaja twardzinowego narządów płciowych, neuropatii obwodowej wywołanej trądem, łuszczycy plackowatej i chorób paznokci. Metody podawania obejmowały zastosowania miejscowe, wstrzyknięcia śródskórne (ID), głębokie wstrzyknięcia skórne, podskórne, podmieszkowe, podskórne, okołonerwowe i domacierzowe. W czterdziestu pięciu badaniach grupę leczoną PRP stosowano w monoterapii, natomiast w 35 badaniach grupę leczono PRP w skojarzeniu z mikronakłuwaniem (n=0 badań), laserem frakcyjnym (n=17 badań) lub podcięciem (n=3 badania). , mikrodermabrazja (n=1 badanie), laser ekscymerowy (n=1 badanie), NV-UVB (n=1 badanie), metotreksat (n=1 badanie) lub kortykosteroidy podawane do zmiany chorobowej (n=1 badanie).

Zbiór i zastosowanie. Objętość pobieranej krwi pełnej wahała się od 8 do 60 ml, przy czym 65,8% raportów określało rodzaj zastosowanego antykoagulantu, a 1,4% wyraźnie wskazywało na brak antykoagulantu. Spośród 48 badań, w których podano lek przeciwzakrzepowy, najczęściej zgłaszano cytrynian sodu (w tym cytrynian trisodu) i cytrynian kwasowo-dekstrozowy z roztworem A lub bez niego (ACD i ACD-A), które stanowiły odpowiednio 56,3% i 29,2% podanej sumy. Inne zgłaszane leki przeciwzakrzepowe obejmowały kwas etylenodiaminotetraoctowy, heparynę wapniową, dekstrozę cytrynianowo-fosforanową z adeniną lub bez niej oraz dekstrozę cytrynianową; przeprowadzono także jedno badanie, w którym krew pobierano do fiolek wstępnie napełnionych glukonianem wapnia i etanolem.

Szybkość wirowania odnotowano w 80,8% badań. Wśród nich 30,5% wykonało jedno wirowanie, natomiast 69,5% wykonało dwa cykle. Parametry wirowania porównano jedynie w badaniach, w których prędkości podano jako wielokrotność siły ciężkości (g), tj. w 61% wszystkich badań. W przypadku protokołów jednocyklowych ustawienia wirowania wahały się od 70 do 1200 × g przez pięć do ośmiu minut, średnio 637,1 × g przez siedem minut. W przypadku protokołów dwucyklowych pierwszy cykl mieścił się w zakresie od 110 do 2000 × g przez trzy do 15 minut, średnio 585 × g przez 8,8 minuty, a drugi cykl mieścił się w zakresie od 400 do 5000 × g przez 5 do 20 minut średnio 1711 × g przez 9,3 minuty. Temperaturę wirowania podano w 8,2% badań i obejmowała ona 4°C, 18 16°C, 19 18°C, 20 i 20°C,17, a w niektórych badaniach podano temperaturę pokojową wynoszącą 22°C,21,22 Z 36 W badaniach, w których odnotowywano objętość pobranej krwi pełnej i wynikającą z niej objętość PRP, stosunek wydajności krwi pełnej do PRP wahał się od 20:1 do 2:1, przy czym średnio 1 ml PRP wytworzono na około 6 ml pełnej krwi.

Warstwa leukocytarna została wyraźnie zidentyfikowana w 34,2% badań, z czego 56% umieściło warstwę leukocytarną w swoim produkcie końcowym, a 44% ją odrzuciło. W 58,9% raportów określono aktywator egzogenny, a w 2,7% nie podano aktywatora. Najpopularniejszymi aktywatorami były wapń (93% zgłoszonych aktywatorów), w tym chlorek wapnia, glukonian wapnia; w jednym badaniu stosowano wodorowęglan wapnia.17 Jedynym zidentyfikowanym aktywatorem innym niż wapń było osocze bogate w GF, stosowane w trzech badaniach.

Analgezję zastosowano w 63% badań. Wśród nich 84,8% dostawców stosowało preparaty do stosowania miejscowego, z okluzją lub bez, na czas od 15 minut do dwóch godzin. Inne metody znieczulenia obejmowały znieczulenie miejscowe, blokadę nerwów, zimne okłady, chłodzenie wymuszonym powietrzem, urządzenia rozpraszające oraz dodatek wodorowęglanu sodu i lidokainy do produktu PRP.

Odmłodzenie skóry. Dwadzieścia cztery badania wykazały zastosowanie PRP w odmładzaniu skóry. PRP stosowano w monoterapii w 19 badaniach, w czterech przeprowadzono resurfacing laserem frakcyjnym, a w jednym badaniu przeprowadzono mikronakłuwanie. Spośród 19 badań dotyczących monoterapii PRP18,23–40 dwa to randomizowane badania kontrolowane (RCT)23,40, cztery to badania porównawcze,24–27, a 13 to prospektywne serie przypadków.18,28–39 Monoterapię PRP stosowano w leczeniu powiększanie tkanek miękkich lub odmładzanie starzejącej się skóry. Interwencje obejmowały wstrzyknięcie miejscowe lub domięśniowe, głębokie wstrzyknięcie podskórne, podskórne lub podskórne do doliny łez, zmarszczek marionetki, czoła, ryty okołoocznej, fałdów nosowo-wargowych, środkowej części twarzy, szyi lub dłoni. Wyłączając zabiegi jednorazowe, schemat leczenia wahał się od dwóch do sześciu sesji w odstępach od dwóch do czterech tygodni (średnio 3,2 sesji w odstępach 2,8 tygodni). W jedynym badaniu dotyczącym miejscowej monoterapii PRP stosowano dwa razy dziennie przez osiem tygodni.40 We wszystkich 19 badaniach monoterapia PRP wykazała poprawę w porównaniu do wartości wyjściowych w co najmniej jednym wyniku klinicznym, a w 13 badaniach podano istotne wartości P.18,23–26, 28-29,31,33,35,37-38,40 Pomiary biometryczne wykazały poprawę jednorodności koloru skóry, zaczerwienienia, tekstury, jędrności, zmarszczek, porów, elastyczności, funkcji barierowej i pojemności w porównaniu do wartości wyjściowych.25,28,31 ,34,37 Z 13 badań, w których oceniano wyniki zgłaszane przez pacjentów, we wszystkich odnotowano satysfakcję i poprawę kosmetyczną.18,23,24,28–32,34,36,37,39–40 Na zaślepioną osobę oceniającą w badaniach porównawczych nie stwierdzono istotna różnica w wynikach estetycznych w porównaniu z kontrolą soli fizjologicznej23 i gotową mezoterapią GF,24 PRP było gorsze w porównaniu z koncentratem GF,26 a PRP było nieco gorsze w porównaniu z alloprzeszczepem owodni pod względem subiektywnej poprawy krzywej o-gee27; jednakże zaobserwowano mniej działań niepożądanych w przypadku monoterapii PRP w porównaniu z gotową mezoterapią GF lub alloprzeszczepem owodni.

Z pięciu badań dotyczących PRP z laserem frakcyjnym cztery były RCT z kontrolą śródosobniczą41–44, a jedno było nierandomizowanym badaniem porównawczym.45 W czterech badaniach stosowano laser frakcyjny CO₂ (FCL), a w jednym badaniu stosowano frakcyjny erb. laserem.43 W trzech badaniach stosowano miejscowe PRP po podaniu lasera, podczas gdy w jednym badaniu przeprowadzono podskórne PRP po wstrzyknięciu lasera42 i przed laserem ID PRP, a następnie miejscowo stosowano po laserze.41 W trzech badaniach oceniano skórę twarzy, a w dwóch innych oceniano modulację PRP proces gojenia po nałożeniu na powierzchnię ramienia o powierzchni 1 cm2. W dwóch badaniach z kolejnymi sesjami terapeutycznymi schematy leczenia składały się z trzech sesji w odstępach od czterech tygodni do trzech miesięcy, a w jednym badaniu przeprowadzono jedną sesję leczenia FCL, po której stosowano miejscowo PRP dwa razy dziennie przez 12 tygodni. W porównaniu z grupą kontrolną, badania wykazały statystycznie istotne korzyści w zakresie tekstury i elastyczności skóry, zmarszczek oraz rumienia i obrzęku po zabiegu. W jednym badaniu nie stwierdzono wpływu na reepitelializację po zabiegu.42 W badaniach oceniających wyniki zgłaszane przez pacjentów wszystkie faworyzowały grupę leczoną PRP.41–43,45

El-Domyati i wsp.46 przeprowadzili badanie podzielonej twarzy z udziałem 24 pacjentów, oceniając PRP w połączeniu z mikronakłuwaniem w celu odmłodzenia skóry w porównaniu z samym mikronakłuwaniem lub kwasem trichlorooctowym (TCA). Schemat leczenia składał się z sześciu sesji oddzielonych dwutygodniowymi przerwami. Podsumowując, zaślepieni i niezależni oceniający ocenili zdjęcia w pięciopunktowej skali i zauważyli znaczną poprawę w zakresie zmarszczek skóry, tekstury i ogólnego zadowolenia z połączonego zabiegu PRP i mikroigłowania w porównaniu z samą mikroigłowaniem lub TCA.

Rewizja blizn. Do przeglądu włączyliśmy 21 badań dotyczących stosowania PRP w leczeniu zanikowych blizn twarzy. Wszyscy badali PRP w skojarzeniu z terapią małoinwazyjną, podzieleni na 10 badań dotyczących terapii laserem frakcyjnym, 47–56, 8 badań dotyczących mikroigłowania, 21,22,57–62, jedno badanie dotyczące mikronakłuwania i podcięcia, 63 i dwa badania dotyczące samej podcięcia.64 ,65 Większość badań dotyczyła blizn potrądzikowych zanikowych, z wyjątkiem dwóch, które obejmowały blizny pourazowe i ospopodobne.52,58 Z 17 badań, w których odnotowano fototypy uczestników, w 13 badaniach odnotowano fototypy III i/lub VI pacjentów.

Z 10 badań dotyczących PRP w połączeniu z laserem frakcyjnym, siedem to RCT47–51,54,55, a trzy to badania porównawcze.52,53,56 Oprócz jednego badania, w którym oceniano frakcyjny laser z granatem itrowo-glinowym domieszkowanym erbem,47 wszystkie w badaniach wykorzystano FCL. Leczenie skojarzone zakończono podczas tej samej wizyty we wszystkich badaniach z wyjątkiem jednego, w którym terapie PRP i laserem kończono podczas naprzemiennych wizyt.47 Techniki stosowania obejmowały FCL na zanikowe blizny twarzy, a następnie przezskórne lub miejscowe PRP; Wykonano 2 do 3 zabiegów w odstępach 3 do 4 tygodni (średnio 2,3 sesji w odstępach 3,9 tygodni). W ośmiu badaniach odnotowano statystycznie istotną poprawę wyglądu blizn w grupie PRP w porównaniu z grupą kontrolną,47-49,51-55, a w siedmiu odnotowano skrócenie czasu trwania i/lub nasilenie działań niepożądanych po zabiegu laserowym (rumień, obrzęk, strupy, sączenie).48 ,49,51–54,56 W jednym badaniu wykazano znacznie większy rumień i obrzęk w grupie leczonej PRP kilka dni po terapii, chociaż nie stwierdzono istotnej różnicy w czasie trwania tych efektów.50 Gawdat i wsp.54 badali FCL w skojarzeniu z albo ID, albo miejscowo PRP i stwierdzono, że oba zastosowania znacznie poprawiły wygląd blizn w porównaniu z samym FCL.54 Nie było znaczącej różnicy pomiędzy obiema kombinacjami pod względem stopnia poprawy blizn, ale w grupie stosującej miejscowo PRP istotnie obniżono ocenę bólu.

Łysienie. Oceniliśmy pięć badań dotyczących zastrzyków PRP w leczeniu łysienia plackowatego (AA), w tym trzy RCT,71–73, jedno badanie porównawcze17 i jedną serię przypadków.74 Jedno badanie skupiało się na pacjentach z łysieniem całkowitym17; jedno badanie obejmowało pacjentów z AA, łysieniem całkowitym i łysieniem uniwersalnym72; a w pozostałych badaniach oceniano pacjentów wyłącznie z AA. Z wyłączeniem badań pojedynczych, schemat leczenia wahał się od 3 do 6 sesji w odstępach od 2 do 4 tygodni (średnio 4 sesje w odstępach 3,5 tygodni). Szczegóły dotyczące wstrzyknięcia, określone w dwóch badaniach, obejmowały 0,1 ml na wstrzyknięcie w skórę właściwą lub płaszczyznę podmieszkową, z zachowaniem odstępu między wstrzyknięciami od 1 do 2 cm. PRP wykazało poprawę w porównaniu z leczeniem wyjściowym, kontrolnym i standardowym. W porównaniu z ILC, dwa badania wykazały większy odrost włosów i mniejszą częstość nawrotów w przypadku PRP, podczas gdy nie było znaczącej różnicy w zakresie dystrofii włosów i zaburzeń czucia między grupami.71,73 W porównaniu z minoksydylem, PRP wykazał szybszy odrost i zmniejszoną dystrofię i krótki kosmyk. włosy.72

W jednym artykule przedstawiono dwa opisy przypadków dotyczące skutecznego stosowania PRP w leczeniu łysienia bliznowatego.75 U jednego pacjenta występowało centralne łysienie bliznowate ze składnikiem AGA, a u drugiego pacjenta liszaj planopilaris; obaj otrzymali trzy sesje po 4–5 ml PRP w trzytygodniowych odstępach. Nie określono głębokości wtrysku. U pacjentów wykazano ogólną poprawę, jednakże po sześciu miesiącach zaobserwowano regresję poprawy, co sugeruje potrzebę leczenia podtrzymującego.

Zaburzenia pigmentacyjne. Dokonaliśmy przeglądu czterech badań dotyczących PRP w leczeniu niesegmentowego bielactwa nabytego, w tym trzech RCT76–78 i jednego badania porównawczego.79 Pacjenci otrzymali od 4 do 8 sesji PRP w odstępach 2–3 tygodni (średnio 6 sesji w odstępach 2,5-tygodniowych interwały). We wszystkich badaniach stosowano ID PRP jako uzupełnienie albo FCL,76,77 lasera ekscymerowego78, albo wąskopasmowego ultrafioletu B (NB-UVB).79 Terapię ekscymerową i NB-UVB stosowano dwa razy w tygodniu, a FCL albo jednocześnie z leczeniem PRP lub co dwa tygodnie. Zastrzyki PRP umieszczano w odległości 0,5 do 2 cm, śródskórnie, po 0,1 ml na każde miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie PRP z FCL, ekscymerem lub NB-UVB było lepsze niż sam laser lub fototerapia. W dwóch badaniach grupie leczonej podawano sam ID PRP i w jednym badaniu stwierdzono, że jest on skuteczniejszy niż sam FCL76, podczas gdy w drugim jest gorszy w porównaniu z samym FCL.77 Najlepszą odpowiedzią na leczenie wzmocnione PRP była twarz lub tułów. ,76–79, podczas gdy w miejscach akralnych był mniej skuteczny.

Jedno RCT dotyczące melasmy spełniło nasze kryteria włączenia.80 Do badania włączono 10 kobiet z obustronną melasmą typu mieszanego. Pacjenci otrzymali cztery sesje ID PRP na jedną połowę twarzy i sól fizjologiczną na drugą połowę w dwutygodniowych odstępach. Pomiary biometryczne wykazały sprzeczne wyniki dotyczące poprawy stężenia melaniny, chociaż zaślepiona ocena osób oceniających i zadowolenie pacjentów były znacznie większe po stronie PRP. Dokonaliśmy przeglądu trzech badań dotyczących przebarwień okołooczodołowych, w tym jednego RCT,20 jednego badania porównawczego81 i jednej serii przypadków.37 Pacjenci mieli od 4 do 7 sesji terapeutycznych ID PRP w dwutygodniowych odstępach. Dwa badania wykazały znaczną poprawę w porównaniu do wartości wyjściowych po 3–6 miesiącach.37,81 Podobnie jak w badaniu porównującym PRP z karboksyterapią rozstępów, PRP nie wykazało znaczącej poprawy klinicznej w porównaniu z karboksyterapią.81 PRP było gorsze od skojarzonego TCA 3,75 %/kwas mlekowy 15% peelingu pod względem stopnia poprawy i zadowolenia pacjenta.

DYSKUSJA


Sekwencja zbierania. Biorąc pod uwagę dużą liczbę etapów wytwarzania PRP, zrozumiałe jest, że istnieją duże różnice w produktach końcowych. Sytuację dodatkowo komplikuje niespójne raportowanie etapów zbierania PRP. Nasz przegląd podkreśla potrzebę ujednolicenia danych. Spośród 73 badań, które sprawdziliśmy, 67,1% podało szczegółowe informacje na temat leczenia przeciwzakrzepowego, 80,8% podało prędkość(-i) wirowania, 34,2% podało zawartość leukocytarnego, 61,6% podało szczegółowe informacje na temat aktywacji, a 49,3% podało ilość zebranej krwi żylnej i ilość PRP wyprodukowano. Ta niejednoznaczność utrudnia ocenę porównawczą wyników, dyskredytując w ten sposób jakość dowodów przemawiających za PRP. Ponadto sugeruje się, że na ostateczną wydajność wpływa wiele pozornie nieistotnych czynników, takich jak geometria rurki i czas wkłucia żyły.

W badaniach w dużej mierze powtórzono metody nakłucia żyły i stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Chociaż żaden antykoagulant nie był wyraźnie lepszy, nasz przegląd sugeruje, że ACD, ACD-A lub bufory cytrynianu sodu wydają się być preferowanymi antykoagulantami, ponieważ mogą przekładać się na najwyższe stężenie aktywnych płytek krwi. Obydwa są na bazie cytrynianów, które działają poprzez chelatację wapnia. Historycznie preferowany był kwas etylenodiaminotetraoctowy, ale wypadł z łask, gdy wykazano, że uszkadza błony płytek krwi.

Odmłodzenie skóry. Patogeneza starzenia się skóry charakteryzuje się utratą grubości skóry, a mianowicie redukcją kolagenu. Histologicznie stwierdza się rozrzedzenie kolagenu i elastyny przy zmniejszonej gęstości macierzy zewnątrzkomórkowej, co przekłada się na kliniczne ryty i uwidocznienie leżących poniżej struktur naczyniowych.122 Fibroblasty są głównym celem technik odmładzających, ponieważ wytwarzają kolagen, elastynę i inne składniki macierzy zewnątrzkomórkowej. Zatem stymulujący wpływ PRP na proliferację fibroblastów jest kuszącą metodą odmładzania skóry.

Odmładzanie skóry za pomocą monoterapii PRP w powtarzalny sposób koreluje z poprawą wyglądu starzejącej się twarzy. Nie jest jednak jednoznaczne, czy PRP ma przewagę nad terapią kontrolną lub innymi metodami leczenia. Same zastrzyki ID prawdopodobnie odpowiadają za część poprawy, ponieważ przekłuwanie skóry ma działanie biostymulujące, chociaż zgłaszano różnice w teksturze, zmarszczkach i grubości skóry na podstawie pomiarów pacjentów lub pomiarów biometrycznych porównując ID PRP z kontrolami ID solą fizjologiczną, co sugeruje, że PRP oferuje korzyści w porównaniu z samym wstrzyknięciem.23,25 Efekty odmładzania skóry wydają się subtelne, a niektóre badania wykazały niejednoznaczną poprawę w obiektywnej ocenie, jednak pacjenci częściej zgłaszali znaczną poprawę.23,24,29 W jednym badaniu dotyczącym miejscowej monoterapii PRP nie stwierdzono istotna różnica w porównaniu z kontrolą, ale pobraną surowicę przechowywano w temperaturze 4°C przez 90 dni, co potencjalnie zmniejszyło efekt aplikacji.

Niekorzystne skutki. Chociaż autologiczny charakter PRP oznacza doskonały profil bezpieczeństwa, nie jest on pozbawiony potencjalnych powikłań. Najbardziej zauważalne działania niepożądane obejmowały ból w miejscu wstrzyknięcia u 11 pacjentów23,81 i PIH u jednego pacjenta po zabiegu mikronakłuwania.21 Ból był najbardziej zauważalny u pacjentów, którzy nie otrzymali znieczulenia przed zabiegiem,81 co sugeruje, że metody zmniejszające ból znacznie poprawiają tolerancję. Poza tym PRP był dobrze tolerowany i nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Do najczęściej zgłaszanych zdarzeń należał rumień, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia i zasinienie. Dodatkowe działania niepożądane obejmowały świąd skóry głowy178, przejściowe wypadanie włosów,178,179 powiększenie węzłów chłonnych szyjnych,178,180 chorobę posurowiczą,181 reakcję alergiczną na preparat cytrynianu wapnia,182 skórne zmiany sarkoidalne,183,184 i jeden przypadek nieodwracalnej ślepoty jednoocznej po wstrzyknięciu do gładzizny gładzizny.185 Ze względu na jego potencjał w celu pobudzenia wzrostu nowotworu zaleca się unikanie leczenia PRP w obszarach, w których występował wcześniej nowotwór złośliwy.1,186,187 Skuteczność PRP u pacjentów z aktywną chorobą autoimmunologiczną jest niejednoznaczna, niektóre doniesienia ostrzegają przed jego stosowaniem, inne zaś donoszą o korzyściach w tej populacji.181 Co ciekawe, , PRP wydaje się zmniejszać skuteczność neurotoksyn.188

Ból w miejscu wstrzyknięcia można zminimalizować, dodając lidokainę27,189,190 wodorowęglanu27,191,192 lub stosując igłę o mniejszym rozmiarze.27 Rodzaj zarówno antykoagulantu, jak i aktywatora może również zmieniać pH końcowego roztworu, przy czym ACD-A i chlorek wapnia są powiązane z pieczenie ze względu na niskie pH.193–196 W przypadku preparatów wykorzystujących te roztwory korzystny byłby dodatek buforu wodorowęglanowego w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia; protokoły mogą również całkowicie pominąć leczenie przeciwzakrzepowe lub aktywację.31 Wydaje się, że tolerancja leczenia poprawia się wraz z kolejnymi sesjami.

Ograniczenia. Nasza recenzja ma kilka ograniczeń. Aby skompilować kompleksowy przegląd aktualnej literatury na temat zastosowań PRP w dermatologii estetycznej i medycynie, uwzględniliśmy niektóre badania niekontrolowane i nierandomizowane. Spośród 73 badań uwzględnionych w naszym przeglądzie 29 to badania RCT; dlatego też 44 badania są z natury podatne na błędy w zakresie selekcji, raportowania i publikacji. Metody naszego przeglądu mogą podlegać stronniczości w zakresie selekcji, ponieważ przeszukaliśmy jedną bazę danych i wyszukiwane przez nas hasła mogły nie uwzględnić niektórych istotnych badań. Przeglądane badania miały małą liczebność próby, krótkie okresy obserwacji i subiektywną ocenę; chociaż taka była nasza metodologia wyboru nowych i pojawiających się aplikacji, zmniejsza to również siłę tego przeglądu. Wyników nie można uogólniać na wszystkich potencjalnych kandydatów do terapii PRP, ponieważ w wielu raportach zidentyfikowano różnorodne kryteria wykluczające. Inne główne ograniczenia obejmują różnice w formułach, niespójne raporty i niejednorodność mierzonych wyników klinicznych, co utrudnia pełną ocenę literatury.

WNIOSEK


Staraliśmy się przedstawić podsumowujący przegląd aktualnych dowodów dotyczących użyteczności PRP w dermatologii medycznej i estetycznej, koncentrując się na zastosowaniach wstępnych. Większość badań wykazała korzystne wyniki. PRP oferuje wygodną, biokompatybilną opcję terapeutyczną, która nie tylko spowodowała poprawę kliniczną w przypadku wielu chorób dermatologicznych, ale także poprawiła lub złagodziła wiele niepożądanych skutków pozabiegowych. Przegląd ten podkreśla potrzebę przeprowadzenia solidnych, randomizowanych, kontrolowanych badań, aby lepiej wyjaśnić użyteczność tego leczenia. Mamy nadzieję, że niniejszy przegląd uwypukli potrzebę standaryzacji przyszłych badań, aby możliwe było udostępnianie i udoskonalanie nowych zastosowań PRP w dermatologii poprzez zbiorowy przegląd wysokiej jakości zastosowań klinicznych.

REFERENCES

 • Acebes-Huerta A, Arias-Fernández T, Bernardo Á et al. Platelet-derived bio-products: Classification update, applications, concerns and new perspectives. Transfus Apher Sci. 2020;59(1):102716. [PubMed] [Google Scholar]
 • Cho JW, Kim SA, Lee KS. Platelet-rich plasma induces increased expression of G1 cell cycle regulators, type I collagen, and matrix metalloproteinase-1 in human skin fibroblasts. Int J Mol Med. 2012;29(1):32–36. [PubMed] [Google Scholar]
 • Cho EB, Park GS, Park SS et al. Effect of platelet-rich plasma on proliferation and migration in human dermal fibroblasts. J Cosmet Dermatol. 2019;18(4):1105–1112. [PubMed] [Google Scholar]
 • Devereaux J, Nurgali K, Kiatos D et al. Effects of platelet-rich plasma and platelet-poor plasma on human dermal fibroblasts. Maturitas. 2018;117:34–44. [PubMed] [Google Scholar]
 • Wirohadidjojo YW, Budiyanto A, Soebono H. Platelet-rich fibrin lysate can ameliorate dysfunction of chronically UVA-irradiated human dermal fibroblasts. Yonsei Med J. 2016;57(5):1282–1285. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Farghali HA, AbdElKader NA, Khattab MS et al. Evaluation of subcutaneous infiltration of autologous platelet-rich plasma on skin-wound healing in dogs. Biosci Rep. 2017;37(2):BSR20160503. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Xian LJ, Chowdhury SR, Bin Saim A et al. Concentration-dependent effect of platelet-rich plasma on keratinocyte and fibroblast wound healing. Cytotherapy. 2015;17(3):293–300. [PubMed] [Google Scholar]
 • Suh DH, Lee SJ, Lee JH et al. Treatment of striae distensae combined enhanced penetration platelet-rich plasma and ultrasound after plasma fractional radiofrequency. J Cosmet Laser Ther. 2012;14(6):272–276. [PubMed] [Google Scholar]
 • Scherer SS, Tobalem M, Vigato E et al. Nonactivated versus thrombin-activated platelets on wound healing and fibroblast-to-myofibroblast differentiation in vivo and in vitro. Plast Reconstr Surg. 2012;129(1):46e–54e. [PubMed] [Google Scholar]
 • Sclafani AP, McCormick SA. Induction of dermal collagenesis, angiogenesis, and adipogenesis in human skin by injection of platelet-rich fibrin matrix. Arch Facial Plast Surg. 2012;14(2):132–136. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kushida S, Kakudo N, Suzuki K. et al. Effects of platelet-rich plasma on proliferation and myofibroblastic differentiation in human dermal fibroblasts. Ann Plast Surg. 2013. 71 2 219-224 [PubMed] [Google Scholar]
 • Gentile P, Cole JP, Cole MA et al. Evaluation of not-activated and activated PRP in hair loss treatment: role of growth factor and cytokine concentrations obtained by different collection systems. Int J Mol Sci. 2017;18(2):408. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Ozer K, Kankaya Y, Çolak Ö. An important and overlooked parameter in platelet rich plasma preparation: the mean platelet volume. J Cosmet Dermatol. 2019;18(2):474–482. [PubMed] [Google Scholar]
 • Oudelaar BW, Peerbooms JC, Huis In 't Veld R et al. Concentrations of blood components in commercial platelet-rich plasma separation systems: a review of the literature. Am J Sports Med. 2019;47(2):479–487. [PubMed] [Google Scholar]
 • Dhurat R, Sukesh M. Principles and methods of preparation of platelet-rich plasma: a review and author’s perspective. J Cutan Aesthet Surg. 2014;7(4):189–197. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Hesseler MJ, Shyam N. Platelet-rich plasma and its utility in medical dermatology: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019;81(3):834–846. [PubMed] [Google Scholar]
 • Khademi F, Tehranchinia Z, Abdollahimajd F et al. The effect of platelet rich plasma on hair regrowth in patients with alopecia areata totalis: a clinical pilot study. Dermatol Ther. 2019;32(4):e12989. [PubMed] [Google Scholar]
 • Doghaim NN, El-Tatawy RA, Neinaa YME. Assessment of the efficacy and safety of platelet poor plasma gel as autologous dermal filler for facial rejuvenation [published online ahead of print, 2019 Feb 26]. J Cosmet Dermatol. 2019. 10.1111/jocd.12876. [PubMed]
 • Kaur I, Jakhar D. Intramatricial platelet-rich plasma therapy: a novel treatment modality in refractory nail disorders. Dermatol Ther. 2019;32(2):e12831. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ellabban NF, Eyada M, Nada H et al. Efficacy and tolerability of using platelet-rich plasma versus chemical peeling in periorbital hyperpigmentation. J Cosmet Dermatol. 2019;18(6):1680–1685. [PubMed] [Google Scholar]
 • Chawla S. Split face comparative study of microneedling with PRP versus microneedling with vitamin C in treating atrophic post acne scars [published correction appears in J Cutan Aesthet Surg. 2015;8(1):75]. J Cutan Aesthet Surg. 2014;7(4):209–212. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Ibrahim MK, Ibrahim SM, Salem AM. Skin microneedling plus platelet-rich plasma versus skin microneedling alone in the treatment of atrophic post acne scars: a split face comparative study. J Dermatolog Treat. 2018;29(3):281–286. [PubMed] [Google Scholar]
 • Alam M, Hughart R, Champlain A et al. Effect of platelet-rich plasma injection for rejuvenation of photoaged facial skin: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2018;154(12):1447–1452. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Gawdat HI, Tawdy AM, Hegazy RA et al. Autologous platelet-rich plasma versus readymade growth factors in skin rejuvenation: a split face study. J Cosmet Dermatol. 2017;16(2):258–264. [PubMed] [Google Scholar]
 • Du R, Lei T. Effects of autologous platelet-rich plasma injections on facial skin rejuvenation. Exp Ther Med. 2020;19(4):3024–3030. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Sevilla GP, Dhurat RS, Shetty G et al. Safety and efficacy of growth factor concentrate in the treatment of nasolabial fold correction: split face pilot study. Indian J Dermatol. 2015;60(5):520. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Davis A, Augenstein A. Amniotic allograft implantation for midface aging correction: a retrospective comparative study with platelet-rich plasma. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(5):1345–1352. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Everts PA, Pinto PC, Girão L. Autologous pure platelet-rich plasma injections for facial skin rejuvenation: Biometric instrumental evaluations and patient-reported outcomes to support antiaging effects. J Cosmet Dermatol. 2019;18(4):985–995. [PubMed] [Google Scholar]
 • Lee ZH, Sinno S, Poudrier G et al. Platelet rich plasma for photodamaged skin: a pilot study. J Cosmet Dermatol. 2019;18(1):77–83. [PubMed] [Google Scholar]
 • Fedyakova E, Pino A, Kogan L et al. An autologous protein gel for soft tissue augmentation: in vitro characterization and clinical evaluation. J Cosmet Dermatol. 2019;18(3):762–772. [PubMed] [Google Scholar]
 • Aust M, Pototschnig H, Jamchi S et al. Platelet-rich plasma for skin rejuvenation and treatment of actinic elastosis in the lower eyelid area. Cureus. 2018;10(7):e2999. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Jiménez Gómez N, Pino Castresana A, Segurado Miravalles G Autologous platelet-rich gel for facial rejuvenation and wrinkle amelioration: a pilot study [published online ahead of print, 2018 Nov 18]. J Cosmet Dermatol. 2018. 10.1111/jocd.12823. [PubMed]
 • Elnehrawy NY, Ibrahim ZA, Eltoukhy AM et al. Assessment of the efficacy and safety of single platelet-rich plasma injection on different types and grades of facial wrinkles. J Cosmet Dermatol. 2017;16(1):103–111. [PubMed] [Google Scholar]
 • Cameli N, Mariano M, Cordone I et al. Autologous pure platelet-rich plasma dermal injections for facial skin rejuvenation: clinical, instrumental, and flow cytometry assessment. Dermatol Surg. 2017;43(6):826–835. [PubMed] [Google Scholar]
 • Cabrera-Ramírez JO, Puebla-Mora AG, González-Ojeda A et al. Platelet-rich plasma for the treatment of photodamage of the skin of the hands. Actas Dermosifiliogr. 2017;108(8):746–751. [PubMed] [Google Scholar]
 • Díaz-Ley B, Cuevast J, Alonso-Castro L et al. Benefits of plasma rich in growth factors (PRGF) in skin photodamage: clinical response and histological assessment. Dermatol Ther. 2015;28(4):258–263. [PubMed] [Google Scholar]
 • Mehryan P, Zartab H, Rajabi A et al. Assessment of efficacy of platelet-rich plasma (PRP) on infraorbital dark circles and crow’s feet wrinkles. J Cosmet Dermatol. 2014;13(1):72–78. [PubMed] [Google Scholar]
 • Sclafani AP. Platelet-rich fibrin matrix for improvement of deep nasolabial folds. J Cosmet Dermatol. 2010;9(1):66–71. [PubMed] [Google Scholar]
 • Redaelli A, Romano D, Marcianó A. Face and neck revitalization with platelet-rich plasma (PRP): clinical outcome in a series of 23 consecutively treated patients. J Drugs Dermatol. 2010;9(5):466–472. [PubMed] [Google Scholar]
 • Draelos ZD, Rheins LA, Wootten S et al. Pilot study: Autologous platelet-rich plasma used in a topical cream for facial rejuvenation [published online ahead of print, 2019 Jul 26]. J Cosmet Dermatol. 2019;18(5):1348–1352. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Hui Q, Chang P, Guo B et al. The clinical efficacy of autologous platelet-rich plasma combined with ultra-pulsed fractional CO2 laser therapy for facial rejuvenation. Rejuvenation Res. 2017;20(1):25–31. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Kim H, Gallo J. Evaluation of the effect of platelet-rich plasma on recovery after ablative fractional photothermolysis [published correction appears in JAMA Facial Plast Surg. [2015; 17:(2)155]. JAMA Facial Plast Surg. 2015;17(2):97–102. [PubMed] [Google Scholar]
 • Shin MK, Lee JH, Lee SJ et al. Platelet-rich plasma combined with fractional laser therapy for skin rejuvenation. Dermatol Surg. 2012;38(4):623–630. [PubMed] [Google Scholar]
 • Na JI, Choi JW, Choi HR et al. Rapid healing and reduced erythema after ablative fractional carbon dioxide laser resurfacing combined with the application of autologous platelet-rich plasma. Dermatol Surg. 2011;37(4):463–468. [PubMed] [Google Scholar]
 • Araco A. A prospective study comparing topic platelet-rich plasma vs. placebo on reducing superficial perioral wrinkles and restore dermal matrix. J Cosmet Laser Ther. 2019;21(6):309–315. [PubMed] [Google Scholar]
 • El-Domyati M, Abdel-Wahab H, Hossam A. Combining microneedling with other minimally invasive procedures for facial rejuvenation: a split-face comparative study. Int J Dermatol. 2018;57(11):1324–1334. [PubMed] [Google Scholar]
 • El-Taieb MA, Ibrahim HM, Hegazy EM et al. Fractional erbium-YAG laser and platelet-rich plasma as single or combined treatment for atrophic acne scars: a randomized clinical trial. Dermatol Ther (Heidelb). 2019;9(4):707–717. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Galal O, Tawfik AA, Abdalla N et al. Fractional CO2 laser versus combined platelet-rich plasma and fractional CO2 laser in treatment of acne scars: image analysis system evaluation. J Cosmet Dermatol. 2019;18(6):1665–1671. [PubMed] [Google Scholar]
 • Min S, Yoon JY, Park SY et al. Combination of platelet rich plasma in fractional carbon dioxide laser treatment increased clinical efficacy of for acne scar by enhancement of collagen production and modulation of laser-induced inflammation. Lasers Surg Med. 2018;50(4):302–310. [PubMed] [Google Scholar]
 • Faghihi G, Keyvan S, Asilian A et al. Efficacy of autologous platelet-rich plasma combined with fractional ablative carbon dioxide resurfacing laser in treatment of facial atrophic acne scars: a split-face randomized clinical trial. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2016;82(2):162–168. [PubMed] [Google Scholar]
 • Lee JW, Kim BJ, Kim MN et al. The efficacy of autologous platelet rich plasma combined with ablative carbon dioxide fractional resurfacing for acne scars: a simultaneous split-face trial. Dermatol Surg. 2011;37(7):931–938. [PubMed] [Google Scholar]
 • Makki M, Younes AEKH, Fathy A et al. Efficacy of platelet-rich plasma plus fractional carbon dioxide laser in treating posttraumatic scars. Dermatol Ther. 2019;32(5):e13031. [PubMed] [Google Scholar]
 • Abdel Aal AM, Ibrahim IM, Sami NA et al. Evaluation of autologous platelet-rich plasma plus ablative carbon dioxide fractional laser in the treatment of acne scars. J Cosmet Laser Ther. 2018;20(2):106–113. [PubMed] [Google Scholar]
 • Gawdat HI, Hegazy RA, Fawzy MM et al. Autologous platelet rich plasma: topical versus intradermal after fractional ablative carbon dioxide laser treatment of atrophic acne scars [published correction appears in Dermatol Surg. 2014;40(5):601]. Dermatol Surg. 2014;40(2):152–161. [PubMed] [Google Scholar]
 • Abdel-Maguid EM, Awad SM, Hassan YS Efficacy of stem cell-conditioned medium vs. platelet-rich plasma as an adjuvant to ablative fractional CO2 laser resurfacing for atrophic post-acne scars: a split-face clinical trial [published online ahead of print, 2019 Jul 5]. J Dermatolog Treat. 2019. pp. 1–8. [PubMed]
 • Kar BR, Raj C. Fractional CO2 laser vs fractional CO2 with topical platelet-rich plasma in the treatment of acne scars: a split-face comparison trial. J Cutan Aesthet Surg. 2017;10(3):136–144. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Porwal S, Chahar YS, Singh PK. A comparative study of combined dermaroller and platelet-rich plasma versus dermaroller alone in acne scars and assessment of quality of life before and after treatment. Indian J Dermatol. 2018;63(5):403–408. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Ibrahim ZA, El-Ashmawy AA, Shora OA. Therapeutic effect of microneedling and autologous platelet-rich plasma in the treatment of atrophic scars: a randomized study. J Cosmet Dermatol. 2017;16(3):388–399. [PubMed] [Google Scholar]
 • Asif M, Kanodia S, Singh K. Combined autologous platelet-rich plasma with microneedling verses microneedling with distilled water in the treatment of atrophic acne scars: a concurrent split-face study. J Cosmet Dermatol. 2016;15(4):434–443. [PubMed] [Google Scholar]
 • Darmawan H, Kurniawati Y. Split-face comparative study of microneedling with platelet-rich plasma versus microneedling alone in treating acne scars. Skinmed. 2019;17(3):207–209. [PubMed] [Google Scholar]
 • El-Domyati M, Abdel-Wahab H, Hossam A. Microneedling combined with platelet-rich plasma or trichloroacetic acid peeling for management of acne scarring: a split-face clinical and histologic comparison. J Cosmet Dermatol. 2018;17(1):73–83. [PubMed] [Google Scholar]
 • Nofal E, Helmy A, Nofal A et al. Platelet-rich plasma versus CROSS technique with 100% trichloroacetic acid versus combined skin needling and platelet rich plasma in the treatment of atrophic acne scars: a comparative study. Dermatol Surg. 2014;40(8):864–873. [PubMed] [Google Scholar]
 • Bhargava S, Kroumpouzos G, Varma K et al. Combination therapy using subcision, needling, and platelet-rich plasma in the management of grade 4 atrophic acne scars: a pilot study. J Cosmet Dermatol. 2019;18(4):1092–1097. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hassan AS, El-Hawary MS, Abdel Raheem HM et al. Treatment of atrophic acne scars using autologous platelet-rich plasma vs combined subcision and autologous platelet-rich plasma: A split-face comparative study. J Cosmet Dermatol. 2020;19(2):456–461. [PubMed] [Google Scholar]
 • Deshmukh NS, Belgaumkar VA. Platelet-rich plasma augments subcision in atrophic acne scars: a split-face comparative study. Dermatol Surg. 2019;45(1):90–98. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ahmed NA, Mostafa OM. Comparative study between: Carboxytherapy, platelet-rich plasma, and tripolar radiofrequency, their efficacy and tolerability in striae distensae. J Cosmet Dermatol. 2019;18(3):788–797. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ibrahim ZA, El-Tatawy RA, El-Samongy MA et al. Comparison between the efficacy and safety of platelet-rich plasma vs. microdermabrasion in the treatment of striae distensae: clinical and histopathological study. J Cosmet Dermatol. 2015;14(4):336–346. [PubMed] [Google Scholar]
 • Gamil HD, Ibrahim SA, Ebrahim HM et al. Platelet-rich plasma versus tretinoin in treatment of striae distensae: a comparative study. Dermatol Surg. 2018;44(5):697–704. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hodeib AA, Hassan GFR, Ragab MNM et al. Clinical and immunohistochemical comparative study of the efficacy of carboxytherapy vs platelet-rich plasma in treatment of stretch marks. J Cosmet Dermatol. 2018;17(6):1008–1015. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hewedy ES, Sabaa BEI, Mohamed WS Combined intralesional triamcinolone acetonide and platelet rich plasma versus intralesional triamcinolone acetonide alone in treatment of keloids [published online ahead of print, 2020 Mar 4]. J Dermatolog Treat. 2020. pp. 1–7. [PubMed]
 • Albalat W, Ebrahim HM. Evaluation of platelet-rich plasma vs intralesional steroid in treatment of alopecia areata [published online ahead of print, 2019 May 10]. J Cosmet Dermatol. 2019. 10.1111/jocd.12858. [PubMed]
 • El Taieb MA, Ibrahim H, Nada EA et al. Platelets rich plasma versus minoxidil 5% in treatment of alopecia areata: a trichoscopic evaluation. Dermatol Ther. 2017;30(1):e12437. [PubMed] [Google Scholar]
 • Trink A, Sorbellini E, Bezzola P et al. A randomized, double-blind, placebo- and active-controlled, half-head study to evaluate the effects of platelet-rich plasma on alopecia areata. Br J Dermatol. 2013;169(3):690–694. [PubMed] [Google Scholar]
 • Singh S. Role of platelet-rich plasma in chronic alopecia areata: our centre experience. Indian J Plast Surg. 2015;48(1):57–59. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Dina Y, Aguh C. Use of platelet-rich plasma in cicatricial alopecia. Dermatol Surg. 2019;45(7):979–981. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kadry M, Tawfik A, Abdallah N et al. Platelet-rich plasma versus combined fractional carbon dioxide laser with platelet-rich plasma in the treatment of vitiligo: a comparative study. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:551–559. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Abdelghani R, Ahmed NA, Darwish HM. Combined treatment with fractional carbon dioxide laser, autologous platelet-rich plasma, and narrow band ultraviolet B for vitiligo in different body sites: a prospective, randomized comparative trial. J Cosmet Dermatol. 2018;17(3):365–372. [PubMed] [Google Scholar]
 • Khattab FM, Abdelbary E, Fawzi M. Evaluation of combined excimer laser and platelet-rich plasma for the treatment of nonsegmental vitiligo: a prospective comparative study. J Cosmet Dermatol. 2020;19(4):869–877. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ibrahim ZA, El-Ashmawy AA, El-Tatawy RA et al. The effect of platelet-rich plasma on the outcome of short-term narrowband-ultraviolet B phototherapy in the treatment of vitiligo: a pilot study. J Cosmet Dermatol. 2016;15(2):108–116. [PubMed] [Google Scholar]
 • Sirithanabadeekul P, Dannarongchai A, Suwanchinda A. Platelet-rich plasma treatment for melasma: a pilot study. J Cosmet Dermatol. 2020;19(6):1321–1327. [PubMed] [Google Scholar]
 • Nofal E, Elkot R, Nofal A et al. Evaluation of carboxytherapy and platelet-rich plasma in treatment of periorbital hyperpigmentation: a comparative clinical trial. J Cosmet Dermatol. 2018;17(6):1000–1007. [PubMed] [Google Scholar]
 • Goldstein AT, Mitchell L, Govind V et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of autologous platelet-rich plasma intradermal injections for the treatment of vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2019;80(6):1788–1789. [PubMed] [Google Scholar]
 • Tedesco M, Garelli V, Elia F et al. Usefulness of video thermography in the evaluation of platelet-rich plasma effectiveness in vulvar lichen sclerosus: preliminary study. J Dermatolog Treat. 2021;32(5):568–571. [PubMed] [Google Scholar]
 • Tedesco M, Pranteda G, Chichierchia G et al. The use of PRP (platelet-rich plasma) in patients affected by genital lichen sclerosus: clinical analysis and results. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(2):e58–e59. [PubMed] [Google Scholar]
 • Casabona F, Gambelli I, Casabona F et al. Autologous platelet-rich plasma (PRP) in chronic penile lichen sclerosus: the impact on tissue repair and patient quality of life. Int Urol Nephrol. 2017;49(4):573–580. [PubMed] [Google Scholar]
 • Goldstein AT, King M, Runels C et al. Intradermal injection of autologous platelet-rich plasma for the treatment of vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2017;76(1):158–160. [PubMed] [Google Scholar]
 • Behnia-Willison F, Pour NR, Mohamadi B et al. Use of platelet-rich plasma for vulvovaginal autoimmune conditions like lichen sclerosus. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016;4(11):e1124. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Anjayani S, Wirohadidjojo YW, Adam AM et al. Sensory improvement of leprosy peripheral neuropathy in patients treated with perineural injection of platelet-rich plasma. Int J Dermatol. 2014;53(1):109–113. [PubMed] [Google Scholar]
 • Chakravdhanula U, Anbarasu K, Verma VK et al. Clinical efficacy of platelet rich plasma in combination with methotrexate in chronic plaque psoriatic patients. Dermatol Ther. 2016;29(6):446–450. [PubMed] [Google Scholar]
 • Piao L, Park H, Jo CH. Theoretical prediction and validation of cell recovery rates in preparing platelet-rich plasma through a centrifugation. PLoS One. 2017;12(11):e0187509. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Waters JH, Roberts KC. Database review of possible factors influencing point-of-care platelet gel manufacture. J Extra Corpor Technol. 2004;36(3):250–254. [PubMed] [Google Scholar]
 • Alsousou J, Thompson M, Hulley P et al. The biology of platelet-rich plasma and its application in trauma and orthopaedic surgery: a review of the literature. J Bone Joint Surg Br. 2009;91(8):987–996. [PubMed] [Google Scholar]
 • Harrison P. Subcommittee on Platelet Physiology. The use of platelets in regenerative medicine and proposal for a new classification system: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2018;16(9):1895–1900. [PubMed] [Google Scholar]
 • Landesberg R, Roy M, Glickman RS. Quantification of growth factor levels using a simplified method of platelet-rich plasma gel preparation. J Oral Maxillofac Surg. 2000;58(3):297–301. [PubMed] [Google Scholar]
 • Eppley BL, Pietrzak WS, Blanton M. Platelet-rich plasma: a review of biology and applications in plastic surgery. Plast Reconstr Surg. 2006;118(6):147e–159e. [PubMed] [Google Scholar]
 • Perez AG, Lana JF, Rodrigues AA et al. Relevant aspects of centrifugation step in the preparation of platelet-rich plasma. ISRN Hematol. 2014;2014:176060. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Dugrillon A, Eichler H, Kern S et al. Autologous concentrated platelet-rich plasma (cPRP) for local application in bone regeneration. Int J Oral Maxillofac Surg. 2002;31(6):615–619. [PubMed] [Google Scholar]
 • Yin W, Xu H, Sheng J et al. Optimization of pure platelet-rich plasma preparation: a comparative study of pure platelet-rich plasma obtained using different centrifugal conditions in a single-donor model. Exp Ther Med. 2017;14(3):2060–2070. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Oh JH, Kim W, Park KU et al. Comparison of the cellular composition and cytokine-release kinetics of various platelet-rich plasma preparations. Am J Sports Med. 2015;43(12):3062–3070. [PubMed] [Google Scholar]
 • Nagata MJ, Messora MR, Furlaneto FA et al. Effectiveness of two methods for preparation of autologous platelet-rich plasma: an experimental study in rabbits. Eur J Dent. 2010;4(4):395–402. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Marx RE. Platelet-rich plasma: evidence to support its use. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(4):489–496. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kawazoe T, Kim HH. Tissue augmentation by white blood cell-containing platelet-rich plasma. Cell Transplant. 2012;21:2–3. 601–607. [PubMed] [Google Scholar]
 • Saad Setta H, Elshahat A, Elsherbiny K et al. Platelet-rich plasma versus platelet-poor plasma in the management of chronic diabetic foot ulcers: a comparative study. Int Wound J. 2011;8(3):307–312. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Frykberg RG, Driver VR, Carman D et al. Chronic wounds treated with a physiologically relevant concentration of platelet-rich plasma gel: a prospective case series. Ostomy Wound Manage. 2010;56(6):36–44. [PubMed] [Google Scholar]
 • Rappl LM. Effect of platelet rich plasma gel in a physiologically relevant platelet concentration on wounds in persons with spinal cord injury. Int Wound J. 2011;8(2):187–195. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Bielecki T, Dohan Ehrenfest DM, Everts PA et al. The role of leukocytes from L-PRP/L-PRF in wound healing and immune defense: new perspectives. Curr Pharm Biotechnol. 2012;13(7):1153–1162. [PubMed] [Google Scholar]
 • Edelblute CM, Donate AL, Hargrave BY et al. Human platelet gel supernatant inactivates opportunistic wound pathogens on skin. Platelets. 2015;26(1):13–16. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hou C, Miao Y, Wang X et al. Expression of matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases in the hair cycle. Exp Ther Med. 2016;12(1):231–237. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Pifer MA, Maerz T, Baker KC et al. Matrix metalloproteinase content and activity in low-platelet, low-leukocyte and high-platelet, high-leukocyte platelet rich plasma (PRP) and the biologic response to PRP by human ligament fibroblasts. Am J Sports Med. 2014;42(5):1211–1218. [PubMed] [Google Scholar]
 • Sundman EA, Cole BJ, Fortier LA. Growth factor and catabolic cytokine concentrations are influenced by the cellular composition of platelet-rich plasma. Am J Sports Med. 2011;39(10):2135–2140. [PubMed] [Google Scholar]
 • Zhou Y, Zhang J, Wu H et al. The differential effects of leukocyte-containing and pure platelet-rich plasma (PRP) on tendon stem/progenitor cells—implications of PRP application for the clinical treatment of tendon injuries. Stem Cell Res Ther. 2015;6(1):173. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Frautschi RS, Hashem AM, Halasa B et al. Current evidence for clinical efficacy of platelet rich plasma in aesthetic surgery: a systematic review. Aesthet Surg J. 2017;37(3):353–362. [PubMed] [Google Scholar]
 • Harrison S, Vavken P, Kevy S et al. Platelet activation by collagen provides sustained release of anabolic cytokines. Am J Sports Med. 2011;39(4):729–734. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Fufa D, Shealy B, Jacobson M et al. Activation of platelet-rich plasma using soluble type I collagen. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(4):684–690. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Mehta S, Watson JT. Platelet rich concentrate: basic science and current clinical applications. J Orthop Trauma. 2008;22(6):432–438. [PubMed] [Google Scholar]
 • Man D, Plosker H, Winland-Brown JE. The use of autologous platelet-rich plasma (platelet gel) and autologous platelet-poor plasma (fibrin glue) in cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg. 2001;107(1):229–239. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hausauer AK, Humphrey S. The physician’s guide to platelet-rich plasma in dermatologic surgery part I: definitions, mechanisms of action, and technical specifications. Dermatol Surg. 2020;46(3):348–357. [PubMed] [Google Scholar]
 • Gentile P, Garcovich S. Autologous activated platelet-rich plasma (AA-PRP) and non-activated (A-PRP) in hair growth: a retrospective, blinded, randomized evaluation in androgenetic alopecia. Expert Opin Biol Ther. 2020;20(3):327–337. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hosny N, Goubran F, Badr-Eldin Hasan B et al. Assessment of vascular endothelial growth factor in fresh versus frozen platelet rich plasma. J Blood Transfus. 2015;2015:706903. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Pan L, Yong Z, Yuk KS et al. Growth factor release from lyophilized porcine platelet-rich plasma: quantitative analysis and implications for clinical applications. Aesthetic Plast Surg. 2016;40(1):157–163. [PubMed] [Google Scholar]
 • da Silva LQ, Huber SC, De Lima Montalvão SA et al. Platelet activation Is not crucial for platelet-rich plasma (PRP), when used as autologous therapeutic product, and could be lyophilized without any growth factor loss. Blood. 2016;128(22):2639. [Google Scholar]
 • Abuaf OK, Yildiz H, Baloglu H et al. Histologic evidence of new collagen formulation using platelet rich plasma in skin rejuvenation: a prospective controlled clinical study. Ann Dermatol. 2016;28(6):718–724. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Sasaki GH. Micro-needling depth penetration, presence of pigment particles, and fluorescein-stained platelets: clinical usage for aesthetic concerns. Aesthet Surg J. 2017;37(1):71–83. [PubMed] [Google Scholar]
 • Dhurat R, Sharma A, Goren A et al. Mission impossible: dermal delivery of growth factors via microneedling. Dermatol Ther. 2019;32(3):e12897. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kim DH, Je YJ, Kim CD et al. Can platelet-rich plasma be used for skin rejuvenation? evaluation of effects of platelet-rich plasma on human dermal fibroblast. Ann Dermatol. 2011;23(4):424–431. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Shi HX, Lin C, Lin BB et al. The anti-scar effects of basic fibroblast growth factor on the wound repair in vitro and in vivo. PLoS One. 2013;8(4):e59966. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Hersant B, Sid-Ahmed-Mezi M, Picard F et al. Efficacy of autologous platelet concentrates as adjuvant therapy to surgical excision in the treatment of keloid scars refractory to conventional treatments: a pilot prospective study. Ann Plast Surg. 2018;81(2):170–175. [PubMed] [Google Scholar]
 • Azzam EZ, Omar SS. Treatment of auricular keloids by triple combination therapy: surgical excision, platelet-rich plasma, and cryosurgery. J Cosmet Dermatol. 2018;17(3):502–510. [PubMed] [Google Scholar]
 • Jones ME, McLane J, Adenegan R et al. Advancing keloid treatment: a novel multimodal approach to Ear Keloids. Dermatol Surg. 2017;43(9):1164–1169. [PubMed] [Google Scholar]
 • Jones ME, Hardy C, Ridgway J. Keloid management: a retrospective case review on a new approach using surgical excision, platelet-rich plasma, and in-office superficial photon X-ray radiation therapy. Adv Skin Wound Care. 2016;29(7):303–307. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Blumeyer A, Tosti A, Messenger A Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men. J Dtsch Dermatol Ges. 2011. pp. S1–S57. [PubMed]
 • Gupta AK, Carviel J. A mechanistic model of platelet-rich plasma treatment for androgenetic alopecia. Dermatol Surg. 2016;42(12):1335–1339. [PubMed] [Google Scholar]
 • Cervelli V, Garcovich S, Bielli A The effect of autologous activated platelet rich plasma (AA-PRP) injection on pattern hair loss: clinical and histomorphometric evaluation. Biomed Res Int. 2014. 2014. p. 760709. [PMC free article] [PubMed]
 • Li ZJ, Choi HI, Choi DK Autologous platelet-rich plasma: a potential therapeutic tool for promoting hair growth. Dermatol Surg. 2012. pp. 1040–1046. 38(7 Pt 1) [PubMed]
 • Hesseler MJ, Shyam N. Platelet-rich plasma and its utilities in alopecia: a systematic review. Dermatol Surg. 2020;46(1):93–102. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hausauer AK, Jones DH. Evaluating the efficacy of different platelet-rich plasma regimens for management of androgenetic alopecia: a single-center, blinded, randomized clinical trial. Dermatol Surg. 2018;44(9):1191–1200. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ferrando J, García-García SC, González-de-Cossío AC et al. A proposal of an effective platelet-rich plasma protocol for the treatment of androgenetic alopecia. Int J Trichology. 2017;9(4):165–170. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Emer J. Platelet-rich plasma (PRP): current applications in dermatology. Skin Therapy Lett. 2019;24(5):1–6. [PubMed] [Google Scholar]
 • Hausauer AK, Humphrey S. The physician’s guide to platelet-rich plasma in dermatologic surgery part II: clinical evidence. Dermatol Surg. 2020;46(4):447–456. [PubMed] [Google Scholar]
 • Stevens J, Khetarpal S. Platelet-rich plasma for androgenetic alopecia: a review of the literature and proposed treatment protocol. Int J Womens Dermatol. 2018;5(1):46–51. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Bolanča Ž, Goren A, Getaldić-Švarc B et al. Platelet-rich plasma as a novel treatment for lichen planopillaris. Dermatol Ther. 2016;29(4):233–235. [PubMed] [Google Scholar]
 • Jha AK. Platelet-rich plasma as an adjunctive treatment in lichen planopilaris. J Am Acad Dermatol. 2019;80(5):e109–e110. [PubMed] [Google Scholar]
 • Jha AK. Platelet-rich plasma for the treatment of lichen planopilaris. J Am Acad Dermatol. 2018. 79 5 e95-e96 [PubMed] [Google Scholar]
 • Özcan D, Tunçer Vural A, Özen Ö. Platelet-rich plasma for treatment resistant frontal fibrosing alopecia: a case report. Dermatol Ther. 2019;32(5):e13072. [PubMed] [Google Scholar]
 • Martínez-Esparza M, Jiménez-Cervantes C, Beermann F et al. Transforming growth factor-beta1 inhibits basal melanogenesis in B16/F10 mouse melanoma cells by increasing the rate of degradation of tyrosinase and tyrosinase-related protein-1. J Biol Chem. 1997;272(7):3967–3972. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kim DS, Park SH, Park KC. Transforming growth factor-beta1 decreases melanin synthesis via delayed extracellular signal-regulated kinase activation. Int J Biochem Cell Biol. 2004;36(8):1482–1491. [PubMed] [Google Scholar]
 • Wang Y, Viennet C, Robin S et al. Precise role of dermal fibroblasts on melanocyte pigmentation. J Dermatol Sci. 2017;88(2):159–166. [PubMed] [Google Scholar]
 • Yamaguchi Y, Hearing VJ. Physiological factors that regulate skin pigmentation. Biofactors. 2009;35(2):193–199. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Ejjiyar M, Sahibi M, El Gueouatri M et al. Vitiligo et phénomène de Koebner suite à des injections de plasma riche en plaquettes [Vitiligo and Koebner phenomenon following platelet-rich plasma injections]. Pan Afr Med J. 2019;32:58. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Law JX, Chowdhury SR, Saim AB et al. Platelet-rich plasma with keratinocytes and fibroblasts enhance healing of full-thickness wounds. J Tissue Viability. 2017;26(3):208–215. [PubMed] [Google Scholar]
 • Volakakis E, Papadakis M, Manios A et al. Platelet-rich plasma improves healing of pressure ulcers as objectively assessed by digital planimetry. Wounds. 2019;31(10):252–256. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ramos-Torrecillas J, García-Martínez O, De Luna-Bertos E et al. Effectiveness of platelet-rich plasma and hyaluronic acid for the treatment and care of pressure ulcers. Biol Res Nurs. 2015;17(2):152–158. [PubMed] [Google Scholar]
 • Li T, Ma Y, Wang M et al. Platelet-rich plasma plays an antibacterial, anti-inflammatory and cell proliferation-promoting role in an in vitro model for diabetic infected wounds. Infect Drug Resist. 2019;12:297–309. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Driver VR, Hanft J, Fylling CP et al. Autologel Diabetic Foot Ulcer Study Group. A prospective, randomized, controlled trial of autologous platelet-rich plasma gel for the treatment of diabetic foot ulcers. Ostomy Wound Manage. 2006;52(6):68–87. [PubMed] [Google Scholar]
 • Akingboye AA, Giddins S, Gamston P et al. Application of autologous derived-platelet rich plasma gel in the treatment of chronic wound ulcer: diabetic foot ulcer. J Extra Corpor Technol. 2010;42(1):20–29. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Miłek T, Nagraba Ł, Mitek T et al. Autologous platelet-rich plasma reduces healing time of chronic venous leg ulcers: a prospective observational study. Adv Exp Med Biol. 2019;1176:109–117. [PubMed] [Google Scholar]
 • Iervolino V, Di Costanzo G, Azzaro R et al. Platelet gel in cutaneous radiation dermatitis. Support Care Cancer. 2013;21(1):287–293. [PubMed] [Google Scholar]
 • Saha S, Patra AC, Gowda SP et al. Effectiveness and safety of autologous platelet-rich plasma therapy with total contact casting versus total contact casting alone in treatment of trophic ulcer in leprosy: An observer-blind, randomized controlled trial. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2020;86(3):262–271. [PubMed] [Google Scholar]
 • Conde-Montero E, Horcajada-Reales C, Clavo P et al. Neuropathic ulcers in leprosy treated with intralesional platelet-rich plasma. Int Wound J. 2016;13(5):726–728. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Jeong KH, Shin MK, Kim NI. Refractory lipodermatosclerosis treated with intralesional platelet-rich plasma. J Am Acad Dermatol. 2011;65(5):e157–e158. [PubMed] [Google Scholar]
 • Motolese A, Vignati F, Antelmi A et al. Effectiveness of platelet-rich plasma in healing necrobiosis lipoidica diabeticorum ulcers. Clin Exp Dermatol. 2015;40(1):39–41. [PubMed] [Google Scholar]
 • Giuggioli D, Colaci M, Manfredi A et al. Platelet gel in the treatment of severe scleroderma skin ulcers. Rheumatol Int. 2012;32(9):2929–2932. [PubMed] [Google Scholar]
 • Shetty S, Shenoi SD. Autologous platelet-rich fibrin in treatment of scleroderma ulcer. Int Wound J. 2016;13(5):1065–1066. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Kanemaru H, Kajihara I, Yamanaka K et al. Platelet-rich plasma therapy is effective for the treatment of refractory skin ulcers in patients with systemic sclerosis. Mod Rheumatol. 2015;25(4):660–661. [PubMed] [Google Scholar]
 • El-Komy MHM, Saleh NA, Saleh MA. Autologous platelet-rich plasma and triamcinolone acetonide intralesional injection in the treatment of oral erosions of pemphigus vulgaris: a pilot study. Arch Dermatol Res. 2018;310(4):375–381. [PubMed] [Google Scholar]
 • El-Komy MH, Hassan AS, Abdel Raheem HM et al. Platelet-rich plasma for resistant oral erosions of pemphigus vulgaris: a pilot study. Wound Repair Regen. 2015;23(6):953–955. [PubMed] [Google Scholar]
 • Picardi A, Ferraro AS, Miranda M et al. Therapeutic efficiency of platelet gel for the treatment of oral ulcers related to chronic graft versus host disease after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Oral Implantol (Rome). 2017;10(4):398–405. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Loré B, Saraceno R, Poladas G et al. Oral lichen planus: therapy and phenotype. G Ital Dermatol Venereol. 2018;153(4):459–463. [PubMed] [Google Scholar]
 • Budamakuntla L, Suryanarayan S, Sarvajnamurthy SS et al. Autologous platelet rich plasma in pyoderma gangrenosum—two case reports. Indian J Dermatol. 2015;60(2):204–205. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Alvarez-Lopez MA, Burón-Alvarez I, Villegas-Fernández C. Refractory pyoderma gangrenosum treated with platelet-rich plasma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(8):1423–1424. [PubMed] [Google Scholar]
 • Fortunato L, Barone S, Bennardo F, Giudice A. Management of facial pyoderma gangrenosum using platelet-rich fibrin: A Technical Report. J Oral Maxillofac Surg. 2018;76(7):1460–1463. [PubMed] [Google Scholar]
 • Rajan M B, Singh S. Utility of platelet rich fibrin gel therapy in nonhealing ulcer secondary to ecthyma gangrenosum. Dermatol Ther. 2019;32(3):e12887. [PubMed] [Google Scholar]
 • Chen D, Wang C, Cui L, Ran X. Autologous Platelet-Rich Gel Treatment of Chronic Nonhealing Ulcerated Tophaceous Gout. Indian J Dermatol. 2020;65(2):141–144. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Cieslik-Bielecka A, Skowroński R, Jędrusik-Pawłowska M, Pierchała M. The application of L-PRP in AIDS patients with crural chronic ulcers: a pilot study. Adv Med Sci. 2018;63(1):140–146. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kawakami T, Takeuchi S, Okano T et al. Therapeutic effect of autologous platelet-rich plasma (PRP) on recalcitrant cutaneous ulcers in livedoid vasculopathy. JAAD Case Rep. 2015;1(5):310–311. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Zheng W, Zhao DL, Zhao YQ, Li ZY. Effectiveness of platelet rich plasma in burn wound healing: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Feb 21]. J Dermatolog Treat. 2020. pp. 1–7. [PubMed]
 • Martinez-Zapata MJ, Martí-Carvajal AJ, Solà I et al. Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev. 2016;5:CD006899. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Stojadinovic O, Morrison B, Tosti A. Adverse effects of platelet-rich plasma and microneedling. J Am Acad Dermatol. 2020;82(2):501–502. [PubMed] [Google Scholar]
 • Ayatollahi A, Hosseini H, Shahdi M et al. Platelet-rich plasma by single spin process in male pattern androgenetic alopecia: Is it an effective treatment?. Indian Dermatol Online J. 2017;8(6):460–464. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Geizhals S, Grunfeld J, Kwon H et al. Cervical lymphadenopathy from PRP treatment with microneedling therapy. J Cosmet Dermatol. 2019;18(3):910–911. [PubMed] [Google Scholar]
 • Owczarczyk-Saczonek A, Wygonowska E, Budkiewicz M et al. Serum sickness disease in a patient with alopecia areata and Meniere’ disease after PRP procedure. Dermatol Ther. 2019;32(2):e12798. [PubMed] [Google Scholar]
 • Latalski M, Walczyk A, Fatyga M et al. Allergic reaction to platelet-rich plasma (PRP): case report. Medicine (Baltimore). 2019;98(10):e14702. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Izhakoff N, Ojong O, Ilyas M et al. Platelet-rich plasma injections and the development of cutaneous sarcoid lesions: a case report. JAAD Case Rep. 2020;6(4):348–350. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Serizawa N, Funasaka Y, Goto H et al. Platelet-Rich Plasma Injection and Cutaneous Sarcoidal Granulomas. Ann Dermatol. 2017;29(2):239–241. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Kalyam K, Kavoussi SC, Ehrlich M et al. Irreversible blindness following periocular autologous platelet-rich plasma skin rejuvenation treatment. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2017;33(3S Suppl 1):S12–S16. [PubMed] [Google Scholar]
 • Foster TE, Puskas BL, Mandelbaum BR et al. Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Am J Sports Med. 2009;37(11):2259–2272. [PubMed] [Google Scholar]
 • Dauendorffer JN, Fraitag S, Dupuy A. Carcinome basocellulaire après réjuvénation par injection de plasma autologue riche en plaquettes [Basal cell carcinoma following platelet-rich plasma injection for skin rejuvenation]. Ann Dermatol Venereol. 2013;140(11):723–724. [PubMed] [Google Scholar]
 • Bulam H, Ayhan S, Sezgin B et al. The Inhibitory Effect of Platelet-Rich Plasma on Botulinum Toxin Type-A: An Experimental Study in Rabbits. Aesthetic Plast Surg. 2015;39(1):134–140. [PubMed] [Google Scholar]
 • Kazemi M, Azma K, Tavana B et al. Autologous blood versus corticosteroid local injection in the short-term treatment of lateral elbow tendinopathy: a randomized clinical trial of efficacy. Am J Phys Med Rehabil. 2010;89(8):660–667. [PubMed] [Google Scholar]
 • Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K et al. Treatment of lateral epicondylitis with platelet-rich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Sports Med. 2013;41(3):625–635. [PubMed] [Google Scholar]
 • Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W et al. Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med. 2011;39(6):1200–1208. [PubMed] [Google Scholar]
 • de Vos RJ, Weir A, van Schie HT et al. Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;303(2):144–149. [PubMed] [Google Scholar]
 • Fukaya M, Ito A. A new economic method for preparing platelet-rich plasma. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2014;2(6):e162. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Callan MB, Shofer FS, Catalfamo JL. Effects of anticoagulant on pH, ionized calcium concentration, and agonist-induced platelet aggregation in canine platelet-rich plasma. Am J Vet Res. 2009;70(4):472–477. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Cavallo C, Roffi A, Grigolo B et al. Platelet-rich plasma: the choice of activation method affects the release of bioactive molecules. Biomed Res Int. 2016;2016:6591717. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • DeLong JM, Russell RP, Mazzocca AD. Platelet-rich plasma: the PAW classification system. Arthroscopy. 2012;28(7):998–1009. [PubMed] [Google Scholar]

Tłumaczenie artykułu: Christopher White, DO, FAAD,Allyson Brahs, DO, David Dorton, DO, FAOCD, and Kristin Witfill, DO, FAOCD, Platelet-Rich Plasma: A Comprehensive Review of Emerging Applications in Medical and Aesthetic Dermatology, J Clin Aesthet Dermatol. 2021 Nov; 14(11): 44–57.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *